Verification: 48eda0ebf7db6d1f
Jahan Tilsimatlar 2017-nji ýylyň 15-nji maýynda esaslandyryldy we Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi tarapyndan hasaba alyndy. Kompaniýa himiki önümleriň, pestisidleriň we beýleki agrohimiýa önümleriniň, şol sanda pestisidleriň we beýleki agrohimiýa önümleriniň lomaý söwdasynda işleýär
BIZ HAKDA
TASLAMALARYMYZ
DAMJALAÝYN SUWARYŞ
Jahan Tillsimatlary şu sebitde ilkinjileriň biri bolup, ýerleri damjalaýyn esasda suwarmaga girişen daýhan hojalyklarynyň biridir.
ÝAGYŞLAMA USULLY SUWARYŞ

Suwaryş (suwaryş), çyglylygy bolmadyk meýdanlara suw bermek we topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak,opragyň kök gatlagynda ätiýaçlyklarynyň köpelmegi

üçin ulanylýar.Esasy görnüşi - gidrotehnikidir
TEPLISSALARYŇ DAMJALAÝYN SUWARYLŞY WE IÇINIŇ HOWASYNY GÖZEGÇILIGI
Ösümlikleri tomussuwarmak gaty kyn. Esasanam gurak we yssy tomusda. Yssy ýurtlarda teplisa üçin damjalaýyn suwarmak tygşytly we ýokary hilli suwaryşyň iň amatly usuly hökmünde köpden bäri ulanylýar.
500+

Häzirki wagtda lomaý söwda edýän müşderlerimiz
478+

Daşary ýurtlardan gelýän harytlarymyzyň görnüşi
100+

Ýerli Önümlermiz

Biziň Hyzmatdaşlarymyz

ÝÜKLEMEK
Ýakynda biz ähli platformalarda...!
Made on
Tilda